HOME >> Lokalna Grupa Działania "Subregion Magurski - Szansa na Rozwój"
Wyszukiwarka

Lokalna Grupa Działania "Subregion Magurski - Szansa na Rozwój"

 

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność z dniem 07.06.2006 r. W okresie od 19.06.2006 r. do 14.04.2008 r. realizowało projekt „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” w ramach Pilotażowego Programu Leader+. W czasie jego trwania zorganizowano wiele imprez o charakterze integracyjnym oraz szkoleń, a także zrealizowano projekty służące rozwojowi gmin członkowskich. Opracowano wiele analiz i dokumentów, pozwalających m. in. na realizację następujących inwestycji: wyciąg narciarski, ośrodek rekreacyjny, trasy rowerowe, remonty dróg, czy przebudowa rynku w Nowym Żmigrodzie. Wydano wiele wydawnictw informacyjno-promocyjnych (broszury: „Trasa turystyczno-widokowa wraz z trasą kolarstwa górskiego na górę Grzywacką”, „Gospodarstwa agroturystyczne w Subregionie Magurskim”, „Gminy Subregionu”, „Trasy narciarstwa biegowego w Subregionie Magurskim”, „Szlaki rowerowe w Subregionie Magurskim”) oraz album o terenie subregionu zatytułowany Szlak Dziedzictwa Kulturowego w Subregionie Magurskim.

Od roku 2008 stowarzyszenie działa na terenie 2 gmin: Nowy Żmigród i Krempna (powierzchnia 308 km2,, 11 440 mieszkańców). Leżą one w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, wśród malowniczych dolin i gór źródliskowego dorzecza górnej Wisłoki. Urozmaicona rzeźba terenu, rozległe strefy niczym niezmąconej ciszy, obszary chronionej przyrody – to niewątpliwe walory gmin. Charakterystyczne dla krajobrazu są okrągłe pagórki, porozdzielane licznymi dolinami potoków i głębokimi przełęczami. Część terenu Subregionu zajmuje Magurski Park Narodowy (w gminie Krempna – 65% powierzchni), z rozbudowaną siecią oznakowanych pieszych i rowerowych szlaków turystycznych. Poruszając się nimi zobaczyć można: wiele zabytków kultury materialnej Łemków (cerkwie, chyże, cmentarze), zabytkowe kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne, czy cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej.

Obszar Lokalnej Grupy Działania ma charakter rolniczy z tworzonym i rozwijanym sektorem produkcyjno-usługowym. Na terenie LGD nie rejestruje się zakładów przemysłowych. Funkcjonujące zakłady produkcyjne i usługowe reprezentują takie branże jak: przetwórstwo rolno-spożywcze, np. ubojnie; warsztaty samochodowe; stolarnie; tartaki; zakłady budowlano-remontowe; usługi elektryczne; transport.

5 maja 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o wyborze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój" do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Efektem dokonanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wyboru było podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i ściągnięcie na teren LGD dodatkowych środków – 1 327 040 zł na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W imieniu LGD Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” umowę podpisali: Pani Sylwia Sudyka – Prezes Zarządu i Pan Zenon Książkiewicz – Wiceprezes Zarządu, zobowiązując się w ten sposób do wniesienia własnego udziału w rozwój podkarpackich wsi.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój" nakreśla kierunki rozwoju obszarów nią objętych. Misją LGD określoną w LSR jest „poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze Subregionu Magurskiego w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych regionu", natomiast za cele ogólne LSR uznano: pobudzanie aktywności mieszkańców – co oznacza konieczność aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez nabywanie wiedzy, umiejętności i wspieranie inicjatyw obywatelskich i biznesowych; podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby – polegać ma na wspieraniu przedsiębiorczości mieszkańców, głównie w zakresie działalności powiązanej z turystyką, z uwagi na duży potencjał rozwojowy tej dziedziny gospodarki lokalnej; zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego – oznacza konieczność zachowania lokalnej tożsamości oraz zasobów przyrodniczych, poprzez zachęcanie do kultywowania tradycji, dumy z wiejskiego charakteru otoczenia. Te cele ogólne doprecyzowano poprzez cele szczegółowe, w których wskazano konkretne efekty, założone do osiągnięcia w okresie realizacji programu.


W wyniku przeprowadzonych przez LGD naborów wniosków o dofinansowanie wyremontowano kilka domów ludowych na terenie LGD, organizowano dożynki gminne, wydano publikacje nt. gmin członkowskich LGD, zorganizowano warsztaty ludowe, zagospodarowano obejście wokół zabytkowego kościoła i cmentarza z I wojny światowej w Desznicy, wymieniono poszycie dachowe na budynku „starej gminy” na potrzeby przyszłego muzeum, przebudowano nawierzchnię otoczenia zabytkowego kościoła w Nowym Żmigrodzie, a także wybudowano kilka placów zabaw.

W latach 2008–2010 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój“ świadczyła także dla mieszkańców Gminy Nowy Żmigród usługi w ramach Programu Integracji Społecznej, będącego komponentem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, orgnizując: wyjazdy na basen, imprezy kulturalne, wycieczki i wizyty studyjne, zajęcia ruchowe oraz różnorodne warsztaty i kursy. Zakupiono także nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, który ulokowano przy Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie.

Również w ramach środków na bieżące funkcjonowanie LGD realizuje wiele wydarzeń promujących obszar gmin członkowskich, organizuje warsztaty i szkolenia mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu oraz integrację społeczną mieszkańców terenu LGD.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl