Wyszukiwarka

Kościół pw. śś. Kosmy i Damiana w Kotani - dawna cerkiew

  

Cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana (obecnie filia parafii rzymskokatolickiej w Krempnej) zbudowana została na przełomie XVIII i XIX w. Posiada trójdzielny układ z wyodrębnioną nawą, babińcem i prezbiterium. Babiniec obiega chór muzyczny. Na ścianie głównej część oryginalnego ikonostasu (rząd apostolski z Pantokratorem, scena Ukrzyżowania oraz Ostatnia Wieczerza). Na ścianach bocznych ikona Męki Pańskiej. W wyposażeniu są jeszcze zabytkowe feretrony, chorągwie i pojedyncze ikony. W ołtarzu głównym zrekonstruowana nastawa ołtarzowa z kopią ikony św. Kosmy i Damiana (oryginał w Łańcucie).

Po wysiedleniu ludności łemkowskiej cerkiew pozostawała opuszczona. Na czas remontu w latach 1962–1963 zabrano do konserwacji ikonostas i pozostałe wyposażenie cerkwi, umieszczając je w Muzeum Ikon w Łańcucie. W latach 2010-2013 część wyposażenia z kotańskiej cerkwi powróciło na swoje dawne miejsce. Dzwon i żyrandol znajdują się w cerkwi w Desznicy.

W latach 60-tych ubiegłego wieku wokół cerkwi utworzono lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej, gdzie zgromadzono nagrobki oraz kamienne krzyże z terenu centralnej Łemkowszczyzny, wyko­nane w ośrodku kamieniarskim w Bartnem. Pomysłodawcą akcji był Olgierd Łotoczko, historyk sztuki, poeta, działacz turystyczny i alpinista, wówczas powiatowy konserwator zabytków w Lesku.

Cerkiew poddana została w ostatnich latach pracom konserwatorskim.

Cerkiew orientowana, obita gontem, umiejscowiona w północnej części wsi, na wysokim wzniesieniu, przy drodze wiejskiej biegnącej w kierunku północnym od szosy Krempna – Świątkowa. Teren cerkiewny otoczony jest drewnianym parkanem z drewnianą bramką. Za cerkwią znajduje się cmentarz łemkowski.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl